Regulamin organizacyjny

Rozdział I.

Postanowienia ogólne


§ 1
1. Regulamin organizacyjny (zwany dalej regulaminem), określa organizację i statutowe zadania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie
2. Postanowienia regulaminu odnoszą się do wszystkich  działów  zakładu.

§ 2
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie ul. St. Batorego 68,

1. Założycielem Spółki jest Gmina Andrychów – akt założycielski z dnia 21.06.2005r. Rep.A 2413/2005 - wpis KRS  nr 0000238820

§ 3 
Siedzibą Spółki jest miasto Andrychów.

§ 4
Zakład jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5
Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą.

§ 6
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zaopatrzenie ludności i przemysłu w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków  z terenu  gminy Andrychów. Dodatkowo Spółka może prowadzić działalność zgodnie z zapisem w akcie założycielskim Spółki w § 8 pkt. od  1 do 43.

§ 7   
Prawa i obowiązki pracowników określają – Kodeks Pracy (Ustawa z dnia 26.06.1974r Dz.U.Nr 24 ,poz.141 z pózn. zm.),przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

§ 8
Pracownicy pełnią swoje obowiązki i ponoszą za nie odpowiedzialność w ramach otrzymanych zakresów czynności  lub poleceń i wytycznych swoich przełożonych.
Wewnętrzny porządek , oraz prawa i obowiązki Spółki i pracowników określa regulamin pracy , który jest częścią Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Rozdział II.

Struktura organizacyjna Spółki

§ 9
Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd

- Zakres i kompetencje  Zgromadzenia Wspólników określone są w  § 17- 21 aktu  założycielskiego Spółki.
- Zakres i kompetencje Rady Nadzorczej określone są w §  22 - 26 aktu założycielskiego Spółki oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, kadencja Rady trwa 3 lata.
- Zakres i kompetencje Zarządu określone są w §  27 - 29  aktu założycielskiego
  Spółki oraz w Regulaminie Zarządu Spółki, w tym m.in.:
    a) Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
    b)Wewnętrzną organizację Spółki ustala w imieniu Zarządu  Prezes Zarządu.
    c) Prezesa Zarządu powołuje , odwołuje i ustala wynagrodzenie Rada Nadzorcza.

§ 10
Pozostałych  pracowników przyjmuje, awansuje, przenosi i zwalnia Prezes Zarządu.

§ 11
Organizację Spółki określa schemat organizacyjny , stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 12
W ramach Spółki działa:

- dział organizacyjny „O”       
w tym:
- komórka organizacyjna „OA”
- komórka  magazynowa „FM”

- dział finansowo-księgowy „F"
w tym:
- komórka zbyt „FZ”

- dział produkcji wody i eksploatacji sieci wodociągowo- kanalizacyjnej obejmujący swoim zasięgiem gminę Andrychów „TW”
w tym:
- komórka transportu „TTR”
- komórka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej „TWS”
- komórka produkcji wody „TWO”
- komórka warsztatu "TTW"

- dział oczyszczania ścieków obejmujący swoim zasięgiem gminę Andrychów „TO”

- dział laboratorium  badania wody i ścieków „TOL”

- dział – jednostka realizująca projekt „JRP”
w tym:
- komórka  finansowo - administracyjna „KFA”
- komórka techniczno - monitoringowa „KTM”

Samodzielnie stanowiska:
- komórka inwestycji i remontów „TP”
- komórka zamówień publicznych „TI
- komórka analiz i rozliczeń "TA"

§ 13
1. Na czele działów stoją kierownicy. Kierownicy kierują działami w ramach zakresu czynności i odpowiedzialności.
2. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Samodzielnie wykonują powierzone im, wyodrębnione zadania.

§ 14
1. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Spółce pozostają w bezpośredniej zależności służbowej od swojego zwierzchnika.
2. Zwierzchnikami na poszczególnych szczeblach są :
- brygadziści – mistrzowie – kierownicy działów – główny księgowy – Prezes Zarządu.
3. Zależność służbowa obowiązuje wszystkich pracowników.
4. Pominięcie drogi służbowej może nastąpić wyjątkowo i tylko w uzasadnionych przypadkach.

§ 15
1. Korespondencje wychodzącą podpisuje Prezes Zarządu lub osoba działająca z upoważnienia.
2. Zarządzenia i polecenia służbowe obowiązujące kierowników działów i pracowników oraz inne dokumenty normatywne podpisuje Prezes Zarządu.
3. Instrukcję obiegu dokumentów opracowuje główny księgowy. Polecenia głównego księgowego dotyczące prawidłowego i terminowego udokumentowania operacji i dostarczania żądanych dokumentów i informacji mają moc obowiązującą dla wszystkich pracowników.
4. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub pełnomocnik w ramach ustalonych pełnomocnictwem.

Rozdział III.
 
Zakres działania Spółki

§ 16
Głównym zadaniem Spółki jest zaspokojenie potrzeb  w zakresie zaopatrzenia w wodę , oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków zgodnie z zasięgiem terytorialnym jej działania.

Zakres rzeczowy działalności Spółki obejmuje w szczególności:

1. W zakresie prognozowania ,programowania i rozwoju:
a) bilansowanie potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
b) opracowywanie programów rozwoju Spółki,
c) wnioskowanie i współudział w realizacji inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
d) wprowadzanie postępu technicznego w technologii produkcji wody i oczyszczania ścieków,
e) udział w opracowywaniu planów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

2. W zakresie eksploatacji:
a)prowadzenie konserwacji i remontów urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
b) produkcja wody i gospodarka ściekowa, a w szczególności:
- pobór, uzdatnianie i doprowadzanie wody do odbiorców,
- odprowadzanie ścieków,
- oczyszczanie ścieków,
- kontrola jakości wody i ścieków w obiektach będących w eksploatacji Spółki.

3. W zakresie administracji:
a) planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrola działalności eksploatacyjnej Spółki,
b) kształtowanie kwalifikacji zawodowych pracowników,
c) zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy, oraz świadczeń socjalno-bytowych.

4. Uczestnictwo strukturach  Obrony Cywilnej Gminy Andrychów.
5. Uczestnictwo w strukturach Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Rozdział IV.
 
Zasady finansowania

§ 17
1.Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującym prawem, zaś rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2.Spółka dysponuje rachunkiem rozliczeniowym w Banku PKO BP w Andrychowie w zakresie wpłat i wypłat.
3.Zasady wynagradzania i premiowania pracowników określa Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.
4. Zadania Spółki i wysokość środków na ich wykonanie ustalane są w planach finansowo-rzeczowych.

Rozdział V.

Przepisy końcowe

§ 18
1.Zmian w regulaminie organizacyjnym Spółki dokonuje Prezes Zarządu
2.Zmieniony Regulamin organizacyjny Spółki wchodzi w życie z dniem 01.03.2017r.
Wytworzył: Barbara Lachendro-Kruczała (28 stycznia 2013)
Opublikował: Barbara Lachendro-Kruczała (28 stycznia 2013, 12:58:20)

Ostatnia zmiana: Ewelina Trojan (16 października 2018, 12:52:56)
Zmieniono: regulamin organizacyjny

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1698

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij