Regulamin usług


Uchwała Nr LI-515-18 Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 27 września 2018 roku
w  sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Andrychów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3,4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2018r., poz. 1152), po zasięgnięciu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 
Rada Miejska w Andrychowie
uchwala, co następuje:

§ 1Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Traci moc uchwała Nr XLI-393-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski

Załącznik do chwały Nr LI-515-18
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Andrychów

 
ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 1
Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Andrychów.
 
§ 2
1.  Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1152).
2.   Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Gminie”, należy przez to rozumieć Gminę Andrychów.
3.  Ilekroć w Regulaminie używa się pojęcia „Regulamin”, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Andrychów.
4.  Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.
 
 
ROZDZIAŁ 2
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
 
§ 3
W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) dostarczać odbiorcy usług z posiadanej sieci wodociągowej, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości określonej w umowie,
2)  zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie,
3) w przypadku dostarczania wody, zapewnić jej dostawę pod ciśnieniem
nie mniejszym niż 0,05 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,
4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
§ 4
W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości określonej w umowie,
2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków,
3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.
 
ROZDZIAŁ 3
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

 
§ 5
Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy. W terminie do 7 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa § 6 niniejszego Regulaminu,  przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.  Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów, o ile się nimi posługuje. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.
 
§ 6
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności określać:
1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, REGON, numer NIP o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawę umocowania, adres
do korespondencji,
2)  wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,
4) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
5)  oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,
6)  oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).
 
 
ROZDZIAŁ 4
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE
W TARYFACH
 
§ 7
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków, są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług w oparciu o ceny i stawki opłat, określone w taryfie oraz ilość dostarczanej wody lub odprowadzanych ścieków.
2. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia wody lub ilość ustalona w umowie.
3. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.
4. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich i Urzędu Gminy, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.
 
§ 8
1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługę dostarczania wody lub odprowadzania ścieków świadczoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura:
a)  faktura może być wystawiona w oparciu o odczyt wodomierza dokonany u odbiorcy,
b) faktura może być wystawiona w oparciu o odczyt radiowy (zdalny) i za zgodą odbiorcy przesłana drogą elektroniczną jako tak zwana e-faktura,
c) w przypadku niesprawności wodomierza fakturę wystawia się w oparciu o zużycie wody wynikające ze wskazań nowozabudowanego wodomierza w pełnym okresie obrachunkowym,
d) w przypadku okresowego braku możliwości odczytu wodomierza, fakturę wystawia się w oparciu o średnie zużycie wody z poprzednich 3 okresów obrachunkowych.
 
2. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
 
 
ROZDZIAŁ 5
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI
 
§ 9
1.  Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie, to jest wnioskodawcę.
2.   Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, w szczególności:
1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawę umocowania, adres do korespondencji,
2)  adres nieruchomości, która ma być przyłączona,
3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
4)  planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków i ewentualnie dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania,
5) aktualną, nie starszą niż 3 miesiące mapę syt.-wys. w skali 1:1000, określającą usytuowanie nieruchomości, której dotyczy wniosek względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
3. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości
do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci.
W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 60 dni.
4. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie wnioskodawcę, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie i wydając informację techniczną.
5. Warunki przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać:
1)  lokalizację nieruchomości wnioskodawcy,
2)  miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub  kanalizacyjnej,
3)  zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje wnioskodawca,
6.  Warunki przyłączenia do sieci są ważne 2 lata od daty ich wydania.
 
 
ROZDZIAŁ 6
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
 
 
§ 10
1. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.
2. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:
2.1.  Przyłącza wodociągowe:
1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD o średnicy od 32 mm do 110 mm. Wszelkie połączenia wykonać metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego,
2) jak najbliżej miejsca włączenia do sieci, na działce będącej własnością osoby ubiegającej się o przyłącze wmontować zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować,
3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie przyłącze należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą.
2.2. Przyłącza kanalizacyjne:
1) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV-U(litych) o średnicy od 160 mm
do 250 mm,
2) w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z przyłączanego do sieci kanalizacyjnej obiektu, można zastosować system tłoczenia ścieków za pomocą przydomowej przepompowni ścieków,
3) przy projektowaniu przyłącza uwzględnić:
a) prowadzenie przyłącza jak najkrótszą trasą,
b) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu min 1%,
c) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.
 
 
ROZDZIAŁ 7
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU,
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE
WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
 
§ 11
1.  Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne kontroli robót.
2.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 niezwłocznie po złożeniu kompletnej dokumentacji technicznej.
3. Zakres dokumentacji technicznej określają warunki przyłączenia.
4. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza.
5. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu gotowości do odbioru. Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej lub w innej formie ( ustnie, telefonicznie, via e-mail ), ale wtedy również potwierdzone formą pisemną. Z przeprowadzonych czynności, dotyczących odbioru częściowego, sporządza się protokół.
6. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i inwestora lub wykonawcy.
7. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora, nie później niż do 2 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
8. Odbiór końcowy  dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia.
9. Protokół końcowego odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
1) datę odbioru,
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju:    wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego, numer i odczyt początkowy wodomierza zamontowanego na przyłączu wodociągowym lub urządzenia pomiarowego zamontowanego na przyłączu kanalizacyjnym,
3) skład komisji, w tym: przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,    inwestora i wykonawcę,
4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
5)  podpisy członków komisji.
10. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia wnioskodawcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.
11. Wzór protokołu odbioru z niezbędnymi jego elementami określa przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne.
 
 
ROZDZIAŁ 8
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY
I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
 
§ 12
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej
12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
4. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.
 
ROZDZIAŁ 9
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ
W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
 
§ 13
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,
3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 
§ 14
1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.
2. Reklamacja może być składana w formie pisemnej, w przypadku złożenia reklamacji w innej formie (ustnie, telefonicznie, via email, itp.), musi zostać ona również potwierdzona formą pisemną. Termin powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia, stanowiącego podstawę do złożenia reklamacji będzie liczony od daty wpływu formy pisemnej reklamacji.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację oraz udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób.
 
§ 15
W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy Andrychów taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązujący na terenie gminy Andrychów,
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.
 
ROZDZIAŁ 10
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
 
§ 16
1. Zapewnienie dostaw wody na cele przeciwpożarowe może nastąpić na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Andrychów, przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym i jednostką Straży Pożarnej.
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna.
 
§ 17
1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a przede wszystkim z opomiarowanych hydrantów przeciwpożarowych.
2. W przypadku poboru wody na cele ppoż. z urządzeń wodociągowych, w tym z nieopomiarowanych hydrantów przeciwpożarowych, którymi woda dostarczana jest dla innych odbiorców, jednostka Straży Pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu informacje o ilości pobranej wody.
3. Ilość wody pobranej na cele ppoż. wraz z określeniem punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki Straży Pożarnej.
 
§ 18
Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego zobowiązani są do powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po zdarzeniu.
 
§ 19
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża Gminę za wodę pobraną na cele   przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie.
2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okres kwartalny.
 
ROZDZIAŁ 11
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 20
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Ustawy, wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
 
Wytworzył: Barbara Lachendro-Kruczała (28 stycznia 2013)
Opublikował: Barbara Lachendro-Kruczała (28 stycznia 2013, 13:25:37)

Ostatnia zmiana: Ewelina Trojan (16 października 2018, 12:32:09)
Zmieniono: regulamin

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2352

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij