Regulamin usług - BIP - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie

Regulamin usług

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( D.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( D.U. Nr 72, poz. 747, z późn. zm.) Rada Miejska w Andrychowie uchwaliła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów

Uchwała Nr XLI-393-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2006 r. w  sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów
Data: 2006-01-26, Numer: 393, Kadencja: 2002 - 2006
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (  D.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( D.U. Nr 72, poz. 747, z późn. zm.)  Rada Miejska w Andrychowie uchwala:
 
Regulamin  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Andrychów
 
Rozdział  I

Postanowienia  ogólne
 
§ 1
Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie gminy Andrychów.
Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określeń:
„Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (D.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.),
„Odbiorca” należy przez to rozumieć odbiorcę usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,
„Przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo wod. –kan. o którym mowa w art. 2 pkt. 4 „Ustawy”.
 
§ 2
Przedsiębiorstwo wykonujące działalność określoną w § 1 ust. 1 prowadzi ją w oparciu o zezwolenie wydane przez Burmistrza  Andrychowa.
Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą.
 
§ 3
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie  z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.
 
Rozdział  II
 
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 

§ 4
Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków oraz minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia wody.
Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielane decyzją Burmistrza Andrychowa.
 
§ 5
Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:
dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscu przyłączenia do sieci wskazanym w umowie,
ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie  z zasadami określonymi w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,
budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w oparciu o dostępne środki finansowania inwestycji.
 
§ 6
Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał informowania Burmistrza Andrychowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi.
 
Rozdział  III
 
Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług
 

§ 7
Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 
Umowa winna określać warunki jej wypowiedzenia przez obie strony, zgodnie  z przepisami kodeksu cywilnego i innych ustaw oraz winna przewidywać możliwość jej rozwiązania na mocy porozumienia stron.
Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn opisanych w art. 8 ust. 1 ustawy może  skutkować wypowiedzeniem lub rozwiązaniem przez Przedsiębiorstwo umowy, o której mowa w § 7 ust.1 regulaminu.
Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje natomiast zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
 
§ 8
Umowa, o której mowa w § 7 ust. 1 regulaminu zwana dalej Umową, winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy.
 
§ 9
W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.   
 
§ 10
Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzania ścieków w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu.
Przedsiębiorstwo w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.
Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.
 
§ 11
Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:
użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,
zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,
podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

Rozdział IV
 
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 12
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfach.
 
§ 13
Strony określają w umowie:
okres obrachunkowy,
sposób i termin uiszczania opłat,
skutki niedotrzymania terminu zapłaty, które obejmują, lecz nie ograniczają się wyłącznie do:
naliczania odsetek ustawowych,
dokonania przez Przedsiębiorstwo skrócenia okresu obrachunkowego, co nastąpi za pisemnym powiadomieniem Odbiorcy i nie będzie stanowiło zmiany umowy,
odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z przepisami prawa.
 
§  14
Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat  wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.
Przedsiębiorstwo dołącza do umowy obowiązującą w dacie jej zawarcia taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.
 
§ 15
Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za świadczone usługi Przedsiębiorstwo jest faktura.
W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.
Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub w sytuacji, kiedy ilość świadczonych  usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, końca okresu obrachunkowego.
Odbiorca dokonuje zapłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty.
W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
 
§ 16
W przypadku niesprawności wodomierza głównego oraz braku możliwości ustalenia ilości  pobranej wody na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniodobowego zużycia wody wynikającego ze wskazań nowo zabudowanego wodomierza w pełnym okresie obrachunkowym.
 
§ 17
Ilość odprowadzanych ścieków ustalana jest w następujący sposób:
w przypadku posiadania przez Odbiorcę sprawnych urządzeń do pomiaru przepływu wprowadzanych ścieków, które to urządzenia zostaną zaakceptowane przez Przedsiębiorstwo, jako ilość wykazana przez te urządzenia:
w przypadku nieposiadania przez Odbiorcę sprawnych urządzeń wymienionych w pkt 1 lub gdy Przedsiębiorstwo stwierdzi, że wskazania tych urządzeń nie są wiarygodne – jako równą sumie ilości dostarczonej wody z sieci Przedsiębiorstwa oraz pochodzącej z innego źródła, przy czym ilość wody pochodzącej z innego źródła ustala się według wskazań wodomierzy zabudowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub jako ilość określoną w umowie.
 
Rozdział V
 
Warunki przyłączenia do sieci

 
§ 18
Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków technicznych przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:
imię i nazwisko ( lub nazwę) wnioskodawcy,
adres do korespondencji,
określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,
określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,
wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych cieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków,
opis nieruchomości, z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,
podanie lokalizacji nieruchomości, której dotyczy wniosek o przyłączenie poprzez wskazanie jej adresu  i numeru  ewidencyjnego  działki oraz określenie jej stanu prawnego.
 
§ 19
Do wniosku, o którym mowa w § 18, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci powinna załączyć mapę w skali 1:500 lub 1:1000 określającą usytuowanie nieruchomości, której dotyczy wniosek o przyłączenie względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z naniesioną granicą własności tej nieruchomości.
Przedsiębiorstwo jest zobowiązane bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.
 
§ 20
Jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, Przedsiębiorstwo w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, o którym mowa w §18, wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości dokument pod nazwą „ Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie do 21 dni  od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 18, informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają przyłączenie.
Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien co najmniej:
wskazywać odcinek sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, do której należy zaprojektować przyłączenie nieruchomości do sieci,
określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,
określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz o podmiotach, z którymi należy uzgodnić projekt przyłącza lub do których należy zgłosić fakt przyłączenia,
wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.
 
§ 21
W przypadku braku technicznych możliwości świadczenia usług, Przedsiębiorstwo może zaproponować osobie/osobom ubiegającej/ubiegającym się o przyłaczenie do sieci wydanie „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, które będą obejmowały nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również warunki techniczne wybudowania przez przyszłego Odbiorcę/Odbiorców ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,
W sytuacji określonej w ust. 1 przed wydaniem warunków, o których mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo i osoba/osoby  ubiegająca/ubiegające się o przyłączenie do sieci dokonują pisemnych uzgodnień dotyczących trybu i zasad odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń, które zostaną wybudowane z własnych środków przez osobę/osoby  ubiegającą/ubiegające się o przyłączenie.
Uzgodnienia, o których mowa w ust. 2 winny określać w szczególności:
termin wybudowania urządzenia, warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać, zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo, zasady wyceny inwestycji.
Po wybudowaniu i podłączeniu urządzeń wraz z przyłączami Przedsiębiorstwo i osoba/osoby która/które wybudowała/wybudowały urządzenia zawierają w oparciu o dokonane uzgodnienia, o których mowa w ust. 2 i 3 stosowną umowę w formie pisemnej.
Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej ( w tym projektu) i zawarcie  z Przedsiębiorstwem umowy o przyłączenie do sieci określającej  sposób prowadzenia tych prac oraz warunki i sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.
Przed przyłączeniem do sieci Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII.
 
Rozdział VI
 
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług
wodociągowo – kanalizacyjnych
 

§ 22
Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia osobie ubiegającej się o przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej  lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli  zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody  i odprowadzania ścieków.
Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia  do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług, a w szczególności  gdy w danym rejonie nie posiada własnej sieci.
Dostępność usług wodociągowych i kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 
Rozdział VII
 
Sposób dokonywania odbioru przyłącza

 
§ 23
W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” oraz z uzgodnioną dokumentacją przłącza.
Jeżeli „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obejmowały również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych ze środków własnych przez osobę/osoby ubiegającąw/ubiegające się o przyłączenie nieruchomości do sieci, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
Po zgłoszeniu przez osobę/osoby ubiegającą/ubiegające się o przyłączenie nieruchomości do sieci gotowości do odbioru przyłącza. Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin na nie później niż trzy dni robocze po dacie zgłoszenia.
Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron i potwierdzane przez strony w sporządzonych protokołach.
Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu ( tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do Przedsiębiorstwa celem odbioru wykonanych robót przed zasypaniem odpowiednim gruntem.
 
Ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązany jest dostarczyć do Przedsiębiorstwa jeden egzemplarz powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w zakresie wskazanym w warunkach przyłączenia, przy czym pomiar geodezyjny powinien być wykonany w otwartym wykopie.
 
§ 24
Sposób zgłoszenia odbioru oraz wzory protokołów określa Przedsiębiorstwo.
 
§ 25
Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
dane identyfikujące osobę/osoby ubiegającą/ubiegające się o podłączenie i adres przyłączanej nieruchomości,
termin odbioru proponowany przez osobę/osoby ubiegającą/ubiegające się o podłączenie,
inne warunki techniczne,
Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej,
dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),
rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,
skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
ewentualne uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza,
datę odbioru przyłącza.
 
Rozdział VIII
 
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
 

§ 26
O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków  Przedsiębiorstwo  winno  uprzedzić  Odbiorców  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty.
 
§ 27
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem.
 
§ 28
W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.
 
§ 29
Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Przedsiębiorstwo powinno zapewnić wówczas zastępcze punkty poboru wody i poinformować Odbiorców o ich lokalizacji i warunkach korzystania.
Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku  z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:
działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,
niezawinionego przez Przedsiębiorstwo braku wody na ujęciu,
niezawinionego przez Przedsiębiorstwo zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
konieczności przeprowadzenia niezbędnych planowanych lub awaryjnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o ile Przedsiębiorstwo zachowało zasady wskazane w
§ 28, działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,
potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz świadczenia naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.
 
Rozdział  IX
 
Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 

§ 30
Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.
Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 24 godzin od jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.
 
§ 31
Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:
stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym zerwaniu plomby,
zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.
 
§ 32
Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody  i odprowadzanie ścieków.
 
§ 33
Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkowania lokalu.
 
Rozdział X
 
Standardy obsługi Odbiorców usług
Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
 

§ 34
Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi, a  szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.
                       
§ 35
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.
 
§ 36
W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości lub ciśnienia dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.
 
§ 37
W przypadku dostaw wody o jakości lub ciśnieniu niezgodnymi z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 30 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,
b) przedmiot reklamacji,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
e) numer i datę umowy,
f) podpis Odbiorcy.
Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 7 dni od dnia jej wniesienia.
Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:
nazwę Przedsiębiorstwa,
powołanie podstawy prawnej,
rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,
pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo,  z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.
Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usługi.
 
Rozdział  XI
 
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
 

§ 38
Jednostki straży pożarnej prowadzące działania przeciwpożarowe na obszarze gminy uprawnione są do odbioru wody z urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwa na następujących  warunkach:
1) pobór wody do wozów bojowych odbywać się będzie w pierwszej kolejności z hydrantów zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez Przedsiębiorstwo w porozumieniu zawartym pomiędzy Przedsiębiorstwem a jednostką straży pożarnej, w uzasadnionych przypadkach jednostka straży może pobrać wodę z innych hydrantów niż opisanych w pkt. 1, ale w tym przypadku Przedsiębiorstwo nie gwarantuje odpowiedniego ciśnienia wody i wydajności, jednostka straży pożarnej zobowiązana jest do:
prowadzenia bieżącej ewidencji miejsc, w których została pobrana woda oraz ilości pobranej wody z urządzeń Przedsiębiorstwa, niezwłocznego zawiadamiania Przedsiębiorstwa o dokonanym poborze wody z hydrantów, o których mowa w pkt. 2, składania Przedsiębiorstwu w terminie 7 dni po upływie kwartału kwartalnych sprawozdań dotyczących miejsc poboru wody i ilości pobranej z urządzeń Przedsiębiorstwa na cele przeciwpożarowe.
 
§ 39
W przypadku pobrania przez jednostkę straży pożarnej wody na cele przeciwpożarowe  z instalacji Odbiorcy, jednostka ta zobowiązana jest niezwłocznie przekazać Przedsiębiorstwu informację o ilości pobranej wody, tak aby Przedsiębiorstwo mogło prawidłowo rozliczyć dostawę wody dla tego Odbiorcy.
 
§ 40
Rozliczenie za dostawę wody na cele przeciwpożarowe dla jednostek wymienionych  w  § 38 ,  dokonywane    jest    na    zasadach    określonych    w    umowie    pomiędzy Przedsiębiorstwem a Gminą Andrychów.
Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy kwartalne.
 
Rozdział  XII
 
Przepisy końcowe

 
§ 41
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa,  a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 z późn zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
 
§ 42
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do bezpłatnego dostarczania niniejszego regulaminu Odbiorcom jego usługi.
 
§ 43
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr  LII – 515 - 02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów oraz Uchwała Nr XI – 94 – 03 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII – 515 – 02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2002r dotyczącej regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów .
 
§ 44
Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Andrychowa.
 
§ 45
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi  w  życie  po upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia.Wytworzył: Barbara Lachendro-Kruczała (28 stycznia 2013)
Opublikował: Barbara Lachendro-Kruczała (28 stycznia 2013, 13:25:37)

Ostatnia zmiana: Barbara Lachendro-Kruczała (29 stycznia 2013, 10:28:28)
Zmieniono: aktualizacja regulaminu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2233

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij